Top of the page

Cerdd Ieuenctid

Mae'r ensembles celfyddydau cenedlaethol ieuenctid - Pres, Cor, Dawns, Cerddorfa, Theatr, Cerddorfa Chwyth - bellach yn cael eu rheoli gan gwmni cyfynedig newydd ac elusen gofrestredig, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Ei manylion cyswllt yw:

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru,
Caerdydd, CF10 5AL

029 2063 6466 www.nyaw.co.uk


NYBBW Constellations

Datganiad i’r Wasg: 13.09.17

Tŷ Cerdd yn dathlu 35 mlynedd o ragoriaeth mewn cerddoriaeth ieuenctid – gan drosglwyddo’r awenau i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Bydd cyngerdd olaf Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2017 nos Sadwrn nesaf (16 Medi yng Nghadeirlan Llanelwy) yn arbennig iawn i Dŷ Cerdd wrth iddynt drosglwyddo cyfrifoldeb am yr ensembles cenedlaethol ieuenctid i’r sefydliad newydd, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ym 1982 gan Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru (a gyfunodd â Chanolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru yn 2004 i greu Tŷ Cerdd). Yn fuan iawn, dilynwyd y band gan y Côr Cenedlaethol Ieuenctid ym 1984 a daeth ensembles eraill ar ôl hynny wrth i’r angen am fwy o gyfleoedd i berfformwyr ifainc ddod yn amlwg. Drwyddi draw, darparu cyfleoedd perfformio rhagorol a boddhaus a chysylltu pobl ifainc â cherddoriaeth Gymreig fu’r genhadaeth. Dros yr amser hwnnw, mae saith ensemble wedi meithrin cerddorion ifainc gorau Cymru, gyda llawer ohonynt yn mynd yn eu blaenau i ddilyn gyrfaoedd nodedig mewn cerddoriaeth – nid lleiaf Bryn Terfel, Katherine Jenkins a Tim Rhys-Evans, pob un yn gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Cerddoriaeth Cymru sydd wrth wraidd gwaith Tŷ Cerdd ac mae cryn dipyn o weithiau newydd wedi cael eu comisiynu’n arbennig i’r ensembles gan amrywiaeth eang o gyfansoddwyr gan gynnwys Alun Hoddinott, Mervyn Burtch, Hilary Tann a’r cyfansoddwr preswyl eleni, Rhian Samuel.

Yn ôl Deborah Keyser, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, "Rydym yn hynod falch o’r gwaith y mae Tŷ Cerdd wedi’i gyflawni gydag ac er mwyn cerddorion ifainc gorau Cymru dros chwarter canrif. Mae wedi bod yn fraint anhygoel chwarae rhan mor bwysig yn eu datblygiad cerddorol a darparu profiadau mor werthfawr a phleserus iddynt. Dymunwn bob llwyddiant i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wrth iddynt gymryd drosodd y gwaith pwysig yma ac edrychwn ymlaen at eu cefnogi wrth ymgysylltu â cherddoriaeth a chyfansoddwyr Cymreig.

"Tra byddwn yn colli bod yn gyfrifol am yr ensembles, rydym wedi ymgyffroi ynglŷn â’r cyfle y mae’n ei roi i ni i gydweithio â grwpiau newydd o blant a phobl ifainc ledled Cymru - gan ategu’r gwaith y bydd CCIC yn ei gyflawni drwy eu ensembles. Mae gan Gymru dreftadaeth gerddorol gyfoethog a sîn gerddora fywiog ac edrychwn ymlaen at ymgysylltu â phobl ifainc ar draws y genedl."

Cynhelir y cyngerdd olaf hwn dan rawd Tŷ Cerdd yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yng Nghadeirlan Llanelwy: bydd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, dan arweiniad Ian Porthouse, yn perfformio rhaglen feistrolgar fyrlymus a fydd yn cynnwys Fanfare for the Common Man Copland, Vivat Regina William Mathias a Taliesin, gwaith newydd a gyfansoddwyd yn arbennig i’r band gan Rhian Samuel. Manylion llawn a thocynnau: http://nwimf.com/2017/1930-national-youth-brass-band-of-wales

Am wybodaeth bellach cysylltwch â matthew.thistlewood@tycerdd.org

Nodiadau i Olygyddion

Tŷ Cerdd www.tycerdd.org

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hybu a dathlu cerddoriaeth Cymru. Drwy ein gweithgareddau – sy’n gynnwys stiwdio recordio, label recordio a gwasgnod mewnol – a chydag amrywiaeth o bartneriaid, rydym yn gweithio i ddod â cherddoriaeth Gymreig i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl ac i bedwar ban byd; i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol a chefnogi creu a pherfformio cerddoriaeth newydd.

Ensembles cenedlaethol ieuenctid Tŷ Cerdd

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC)

Wedi’i ffurfio ym 1982 gan Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru

Llywydd: Yr Athro Edward Gregson

Ymhlith ei arweinwyr mae Arthur Kenny, Bramwell Tovey, Howard Snell, James Gourlay, James Watson, Robert Childs, Ray Farr, Nigel Boddice, Philip Harper ac Ian Porthouse

Gweithiau comisiwn gan Alun Hoddinott, Mervyn Burtch, Gareth Wood, Christopher Painter, John Phillips, John Pickard, Peter Graham, Nigel Clarke, Hilary Tann a Martin Ellerby

Teithiau i’r Iseldiroedd, Norwy a Chanada

Perfformiadau ym mhrif wyliau Cymru, gan gynnwys y Proms Cymreig, MusicFest Aberystwyth, Gŵyl Abertawe, Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC)

Wedi’i ffurfio ym 1984

Llywydd: Bryn Terfel (cyn-aelod)

Ymhlith ei arweinwyr mae George Guest, Gregory Rose, John Hugh Thomas, Simon Halsey, Ralph Allwood, Ben Parry, David Rowland, Islwyn Evans a Neil Ferris.

Gweithiau comisiwn gan Gareth Glyn, John Hardy, Mervyn Burtch

Mae CCIC wedi rhoi cyngherddau yn Llundain, Berlin, Leipzig, Bruges, Brwsel, Paris, Fienna a Bwdapest, yn ogystal â pherfformio ledled Cymru yn llawer o’r prif gadeirlannau yn Lloegr a Phroms y BBC.

Mae’n darlledu’n rheolaidd ar y teledu a’r radio

Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC)

Wedi’i ffurfio yn 2002

Ymhlith ei harweinwyr mae Ben Gernon, Tim Reynish, Mark Heron, Marco Pütz, Nigel Boddice a Simon Wills

Mae ganddi enw da o ran perfformio gweithiau cyfoes a darnau newydd am y tro cyntaf. Gweithiau comisiwn gan Gareth Wood, Adam Gorb (Farewell, enillydd gwobr Academi Cyfansoddwyr Caneuon, Cyfansoddwyr ac Awduron Prydain 2009 am y gwaith chwyth/pres gorau), Gareth Glyn, Colin Touchin, Chris Petrie a Simon Wills. Yn 2012, cyflwynodd CChGIC y perfformiad cyntaf o sgôr newydd gan Charlie Barber ar gyfer ffilm fud glasurol Jean Epstein The Fall of the House of Usher (1928).

Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CHCIC)

Wedi’i ffurfio yn 2005 i ddarparu rhywfaint o brofiad corawl ychwanegol i gantorion iau cyn neu ar y cyd â’u clyweliadau ar gyfer CCIC. Mae’r rhan fwyaf o’r Côr Ieuenctid presennol yn gyn-aelodau o’r Côr Hyfforddi.

Ymhlith ei arweinwyr mae Tim Rhys Evans, Simon Toyne a Nia Llewelyn Jones

Cyngherddau yn Wrecsam, Abertawe, Trefynwy, Y Fenni, Y Trallwng a Chanolfan Mileniwm Cymru

Gweithiau comisiwn gan Einion Dafydd, Mervyn Burtch a Rhian Samuel

Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (JCIC)

2000-2014

Ymhlith ei Gyfarwyddwyr Cerdd mae Percy Pursglove a Stan Sulzman

Perfformiadau yn MusicFest Aberystwyth a’r Proms Cymreig

Band Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BHCIC)

2015-17

Ymhlith ei arweinwyr mae Tom Davoren a Philip Harper

Pres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (PSCIC)

Ymhlith ei arweinwyr mae James Watson a Simon Wills

Buont yn perfformio yn agoriad Canolfan Mileniwm Cymru a’r Senedd

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru Cyf

Am wybodaeth am y sefydliad newydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a’r rhaglen ar gyfer 2018 a thu hwnt, cysylltwch â Peter Bellingham: peterbellingham@arts-consulting.co.uk